©Bimodal Risk Management – ניהול סיכונים במורכבות

Risk Managementמנהלי סיכונים במאה ה-21 מתמודדים תמידית עם האתגר ליישם תכנון, חיזוי ובקרה במערכות שהן דינאמיות, מתעתעות ולא-ודאיות.

Bimodal Risk Management © – ניהול סיכונים במורכבות היא גישה המפגישה בין תפיסות ומגמות קלאסיות בתחום ניהול הסיכונים לבין האתגרים בסביבה כלכלית ותפעולית מורכבת. סוגיות מהותיות בתחום בקרת הסיכונים, נבחנות בהתבוננות מערכתית בגישת "מערכות טבעיות".

מבין הסוגיות הנחקרות בהכשרה: שליטה, בקרה, יכולת חיזוי, בניית אסטרטגיות עתידיות בתנאי אי-ודאות, מקומם של מודלים במערכות דינאמיות, דפוסי חשיבה והתנהגות, השאיפה התמידית "לייצר קרקע יציבה בקבלת החלטות", וסוגיות נוספות שהופכות לקריטיות במערכות כאוטיות ולא-ודאיות.
ההכשרה מייצרת שינוי בתפיסת הסביבה, כבסיס להתנהלות רלוונטית, מעניקה גישה מדעית, מיומנויות וכלים להתמודדות אפקטיבית בסביבות מורכבות.